herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr ofert pracy oferty pracy wpływające do Urzędu papierowa
2. Rejestr wydanych zaświadczeń i świadectw pracy zaświadczenia i świadectwa pracy dla pracowników Urzędu oraz zaświadczenia na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Urzędu Miejskiego w Grudziądzu papierowa
3. Rejestr pieczęci odciski pieczęci papierowa
4. Rejestr przyjęć interesantów przez Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta rejestr zawiera dane osób, sprawę z którą się zgłosiły do Kierownictwa Urzędu papierowa
5. Rejestr projektów uchwał projekty uchwał papierowa;
elektroniczna
6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej podjęte przez Radę Miejską uchwały papierowa;
elektroniczna
7. Rejestr rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody papierowa
8. Rejestr wniosków i interpelacji radnych wnioski, zapytania i interpelacje zgłoszone przez radnych papierowa

Wydział Edukacji

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr osób występujących o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany wnioski o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego papierowa
2. Rejestr uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego wnioski o przyznanie stypendium szkolnego papierowa
3. Rejestr studentów ubiegających się o ustalenie uprawnień do stypendium „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa wnioski o przyznanie stypednium papierowa

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych obsługa wniosków;
obsługa dowodów;
dowody nieważne;
szukanie ogólne
elektroniczna
rejestracja przyjętych i zmakulowanych formularzy wniosków dowodowych;
rejestracj skasowanych i unieważnionych dowodów osobistych
papierowa
2. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego wydawanie zaświadczeń dotyczących utraty dowodu osobistego papierowa
3. Rejestr wniosków dowodowych przekazywanych do CPD przekazywanie wniosków dowodowych zawierających w danych osobowo-adresowych obce znaki diakrytyczne do CPD celem wyprodukowania dowodu osobistego papierowa
4. Ewidencja Ludności wprowadzanie zmian dotyczących ewidencji ludności do Lokalnej Bazy Danych elektroniczna
przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
wydawanie poświadczeń zamieszkania w celach odszkodowawczych;
wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych
papierowa
5. Rejestr wyborców wykaz osób posiadających prawa wyborcze;
wykaz osób pozbawionych praw wyborczych;
wykaz osób wpisanych na wniosek do Rejestru wyborców;
wykaz osób skreślonych z Rejestru wyborców;
zbiór przjściowy (archiwum)
elektroniczna;
papierowa
6. Rejestr pojazdów w rejestrze elektonicznym ewidencjonowane są wszystkiewnioski dt. zarówno rejestracji pojazdów, jak i zmian dokonywanych w dowodach rejestracyjnych i samych pojazdów, rejestr papierowy (prowadzony na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa o ruchu drogowy) obejmuje tylko rejestracje i wyrejestrowanie pojazdów elektroniczna;
papierowa
7. Wykaz wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w rejestrze elektronicznym znajdują się wszystkie dane dotyczące kierowców z terenu Grudziądza(zarówno wnioski, jak i inne dane dot. kierowców), w rejestrze papierowym znajdują sie tylko składane wnioski (prowadzony jest z własnej inicjatywy) elektronicza;
papierowa

Miejski Rzecznik Konsumentów

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr Spraw Konsumenckich sprawy zgłaszane przez konsumentów w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów sprzedaży, umów o dzieło, świadczonymi usługami papierowa

Straż Miejska

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr zgłoszonych i wykonanych interwencji przez Straż Miejską interwencje zgłaszane przez mieszkańców dyżurnym oraz sposób ich wykonania papierowa
2. Rejestr spraw o wykroczenia sprawy kierowane do sądu papierowa
3. Rejestr nałożonych mandatów karnych osoby ukarane mandatami karnymi papierowa;
elektroniczna

Urząd Stanu Cywilnego

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr złożonych zapewnień zapewnienia składane przez nupturientów do zawarcia małżeństwa papierowa
2. Rejestr przypisków o zawarciu i rozwiązaniu małżeństw informacje wpisywane do ksiąg urodzeń papierowa
3. Rejestr przypisków o zgonach (wychodzące) informacje dot. zgonów wysyłanych do innych USC papierowa
4. Rejestr przypisków o zgonach (wpływające) informacje o zgonach wpisywane do ksiąg urodzeń małżeństw papierowa
5. Rejestr zawiadomień Ewid. Ludn. dot. zawarcia małżeństw odpisy aktów małżeństw przesyłane do ewid. ludn. papierowa
6. Rejestr zawiadomień Ewid. Ludn. dot. zgonów odpisy aktów zgonu pzesyłane do ewid. ludn. papierowa

Biuro Informatyki

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr awarii rejestracja zgłoszonych awarii sprzętu komuterowego papierowa
2. Rejestr archiwacji rejestracja przeprowadzonych archiwacji danych w cyklu tygodniowym papierowa

Wydział Środowiska

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rejestracja podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości elektroniczna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna)
1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych żłobki i kluby dziecięce papierowa, elektroniczna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-03-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-10-2019 14:32